GRATIS VERZENDING WERELDWIJD *voor bestellingen van meer dan € 100

Privacybeleid


 

PRIVACY BERICHT

 

We zijn toegewijd aan het respecteren van uw privacy.

LLOFF srl is zich bewust van het belang van de bescherming van de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en verbindt zich ertoe de geldende richtlijnen en voorschriften inzake privacy na te leven die veilig en vertrouwelijk surfen op internet garanderen.

 Wij nodigen u uit dit document aandachtig te lezen, about regels die LLOFF srl in acht neemt bij het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens en in het bijzonder de methoden en doeleinden van de verwerking van persoonlijke gegevens die worden verstrekt door het browsen op de website, het gebruik van de registratie- en contactmaskers, evenals door het doen van aankopen van goederen of levering van diensten die via de site zelf ter beschikking worden gesteld en aangeboden.

 De informatie wordt verstrekt volgens de art. 13 van EU-verordening 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens voor degenen die interactie hebben met de website van LLOFF srl, de gegevensbeheerder, toegankelijk vanaf het adres www.karmaofcharmeshop.com.

De informatie wordt verstrekt voor alle sites en diensten onder het domein www.karmaofcharmeshop.com en niet voor andere websites die via links kunnen worden geraadpleegd.

De informatie is ook gebaseerd op nationale en Europese regelgeving, waaronder aanbeveling nr. 2/2001 van de Artikel 29-werkgroep met betrekking tot de minimumvereisten voor online gegevensverzameling in de Europese Unie, om de minimumvereisten voor online verzameling van persoonsgegevens vast te stellen, en de methoden, timing en de aard van de informatie die de gegevensbeheerders moeten verstrekken aan gebruikers wanneer ze verbinding maken met webpagina's, ongeacht het doel van de verbinding.

 

GEGEVENSCONTROLLER

De gegevensbeheerder is LLOFF srl, Via Fermana, 66 / A, Montecosaro (MC).

 

PRINCIPES MET BETREKKING TOT DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de beginselen van rechtmatigheid, correctheid, transparantie, doelbinding en opslag, gegevensminimalisatie, nauwkeurigheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Vooral:

 • de gegevens uitsluitend verwerken voor de doeleinden en op de wijze zoals weergegeven in de informatie;         
 • de gegevens verwerken voor doeleinden waarvoor de voorafgaande toestemming van de belanghebbende is vereist, alleen in aanwezigheid van een uitdrukkelijke toestemming om dit te doen;         
 • respect voor anonimiteit, waardoor anonieme navigatie van de site mogelijk is in gebieden die geen authenticatie vereisen, behalve voor de automatische verwerving van navigatiegegevens;         
 • de gegevens alleen aan derden ter beschikking stellen voor doeleinden die essentieel zijn voor het verlenen van de gevraagde dienst of in andere gevallen, behalve indien toegestaan ​​door de wet, alleen wanneer de belanghebbende zijn toestemming heeft gegeven;         
 • de rechten van de belanghebbenden respecteren, reageren op verzoeken tot annulering, wijziging, integratie van de verstrekte gegevens, verzet tegen de verwerking van gegevens met het oog op het verzenden van commerciële en reclame-informatie;         
 • zorgen voor een correct en rechtmatig beheer van persoonsgegevens, het waarborgen van het recht op privacy van de betrokkene en het toepassen van passende beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de verwerkte gegevens te beschermen;         
 • zorgen voor maximale transparantie, waarbij elke gegevensverzamelingsactie vergezeld gaat van specifieke informatie;         

 

GEGEVENSVERWERKING

'persoonsgegevens': alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ('betrokkene'); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon; "(Artikel 4 van EU-verordening 2016/679).

Persoonlijke gegevens zijn dus de naam, contactgegevens en adressen, evenals alle andere informatie van de gebruiker van de site die rechtstreeks of onrechtstreeks van deze laatste kan worden verkregen.

REGISTRATIE EN GEGEVENSVERWERKING IN DE ONLINE SHOP

Wanneer u zich registreert op de site en uw eigen account aanmaakt, evenals vervolgens door het invullen van de juiste registratieformulieren en maskers, wordt u gevraagd om enkele persoonlijke gegevens te verstrekken, zoals voor- en achternaam, e-mailadres, post, facturering informatie.

De informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, zal worden gebruikt om toegang te verlenen tot onlinediensten en om de correcte uitvoering van alle activiteiten die verband houden met of een hulpmiddel zijn bij het verlenen van dergelijke diensten te garanderen.

Bovendien, aangezien registratie een vereiste is voor toegang tot en gebruik van onze diensten, zullen de persoonlijke gegevens van gebruikers van de website, zodra de dienst is gekozen en onder voorbehoud van verdere informatie, worden verwerkt voor de doeleinden die verband houden met en/of functioneel zijn aan de gekozen dienst .

 Met name wanneer een bestelling wordt geplaatst, verzamelt het bedrijf persoonlijke gegevens. De houder van het verzamelen van persoonlijke gegevens is LLOFF srl in de persoon van zijn wettelijke vertegenwoordiger. Gegevens die door ons worden verzameld om de bestelling af te ronden, zijn verplicht voor de verwerking en levering van uw bestelling en facturen. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld en wordt gebruikt voor ons klantrelatiebeheer in overeenstemming met de bepalingen van EU-verordening 679/2016 en Italiaans wetsdecreet 196 van 30 juni 2003 om out het koopcontract en alle wettelijke verplichtingen na te komen, inclusief die met betrekking tot belastingen en administratie, evenals voor andere doeleinden die verband houden met hetzelfde contract, zoals beschreven in deze polis.

De rechtsgrond van de verwerking bestaat uit de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen die verband houden met de verkoop van producten (Artikel 6, lid 1, letter b) van de AVG) van de nakoming van wettelijke verplichtingen op fiscaal en fiscaal gebied tot waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is (Artikel 6, lid 1, letter c) van de AVG)

Indien de geselecteerde diensten door derden worden beheerd, worden de gegevens, na informatie aan de gebruiker, aan de individuele beheerders gecommuniceerd. Deze laatste treden op als "eigenaars" voor de verwerkingen die verband houden met de levering van de diensten die onder hun bevoegdheid vallen.

LLOFF srl Gebruikt het Shopify e-commerceplatform om online verkopen te beheren. Dit betekent dat Shopify uw gegevens kan verwerken wanneer u de site gebruikt of aankopen doet, waaronder: naam, e-mail, verzend- en factuuradres, betalingsinformatie, bedrijfsnaam, telefoonnummer, IP-adres, informatie over gestarte bestellingen. , op de bezochte winkels en op het gebruikte apparaat en de gebruikte browser). De verwerking van EU-klantgegevens vindt plaats in Europa, bij Shopify International Ltd.

Lees voor meer informatie het privacybeleid van Shopify: https://it.shopify.com/legal/privacy

 SOCIALE INLOGDIENSTEN

Met dit type service kunt u zich rechtstreeks vanaf de pagina's van deze site registreren en / authenticeren op de site met behulp van sociale service-accounts of andere digitale services die al door de gebruiker worden gebruikt (bijv. sociaal netwerk, google enz.)

De interacties en informatie die door deze site worden verkregen en verzonden, zijn beperkt tot persoonlijke en contactgegevens en hebben geen betrekking op authenticatiegegevens of andere gegevens. De verzonden informatie is in ieder geval onderworpen aan de privacy-instellingen van de gebruiker met betrekking tot de gebruikte dienst.

 Voor deze diensten maakt LLOFF sr-diensten gebruik van de OXI Social Login-plug-in, een dienst van Oxiapps (http://www.oxiapps.com/) die een widget weergeeft die registratie en authenticatie via externe digitale platforms mogelijk maakt. De dienst verzamelt persoonsgegevens met betrekking tot cookies en gebruiksgegevens.

 Privacybeleid: https://social-login.oxiapps.com/privacy

 GEGEVENS VERSTREKT DOOR DE GEBRUIKER

De vrijwillige en expliciete verzending van e-mailberichten naar de adressen die zijn aangegeven in de verschillende toegangskanalen van de site www.karmaofcharmeshop.com en het invullen van de speciaal voorbereide formulieren brengen de daaropvolgende verwerving van het adres en de gegevens van de afzender / gebruiker met zich mee, nodig zijn om te reageren op de ingediende verzoeken en/of om de gevraagde dienst te verlenen.

 Het verzenden van deze gegevens vindt plaats op facultatieve, expliciete en vrijwillige basis en omvat de daaropvolgende verwerving van het adres van de afzender, dat nodig is om op verzoeken te reageren, evenals alle andere ingevoerde persoonlijke gegevens.

 LLOFF srl zal deze gegevens verwerken in de veronderstelling dat ze verwijzen naar de gebruiker of naar derden die de gebruiker uitdrukkelijk hebben gemachtigd om ze te verstrekken op basis van een passende rechtsgrond die hun verwerking legitimeert. In dit geval is de gebruiker de onafhankelijke gegevensbeheerder en neemt hij alle verplichtingen en verantwoordelijkheden van de wet op zich en verleent hij de breedste schadevergoeding met betrekking tot elk geschil, claim, verzoek om vergoeding van schade door behandeling, enz. die www.karmaofcharmeshop zou moeten bereiken .com van derden wiens persoonlijke gegevens zijn verwerkt door het gebruik van de site in strijd met de huidige wetgeving.

In ieder geval nodigt LLOFF srl de gebruiker uit om geen persoonlijke gegevens te verzenden, tenzij dit strikt noodzakelijk is: sommige categorieën van persoonlijke gegevens kunnen alleen worden verwerkt met de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker en in overeenstemming met de huidige wetgeving. De gegevensbeheerder onderstreept daarom het belang van het geven van uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van speciale categorieën persoonsgegevens, mocht u besluiten dergelijke informatie te delen. Specifieke beknopte informatie wordt weergegeven op de pagina's van de site.

NAVIGATIEGEGEVENS

De computersystemen en softwareprocedures die worden gebruikt om de website www.karmaofcharmeshop.com te laten werken, verzamelen tijdens hun normale werking enkele persoonlijke gegevens waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen.

Deze informatie wordt niet verzameld om te worden geassocieerd met geïdentificeerde geïnteresseerde gebruikers, maar die door hun aard, door verwerking en koppeling met gegevens die in het bezit zijn van derden, gebruikers kunnen identificeren.

 Deze categorie gegevens omvat de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door gebruikers die verbinding maken met de site, de adressen in de Uniform Resource Identifier (URI)-notatie van de gevraagde bronnen, het tijdstip van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek aan de server, de grootte van het bestand dat als antwoord is verkregen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvol, fout, enz.), de browser en het gebruikte besturingssysteem en andere parameters met betrekking tot de besturingssysteem en computeromgeving van de gebruiker.

 Deze gegevens worden alleen gebruikt om statistische informatie te verkrijgen die geen verband houdt met gebruikersidentificatiegegevens over het gebruik van de site en om de correcte werking ervan te controleren en worden onmiddellijk na verwerking of uiterlijk binnen een week verwijderd. De gegevens kunnen worden gebruikt om de verantwoordelijkheid vast te stellen in het geval van hypothetische computercriminaliteit tegen de site.

Deze gegevens worden opgeslagen in de systemen van de Verwerkingsverantwoordelijke of in die van de Beheerders die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de website.

Toegang tot de site, raadpleging van de inhoud en gebruik van de aangeboden diensten stellen de webserver in staat automatisch het zogenaamde "systeem-LOG" op te nemen, of de informatie die de browser van de gebruiker verzendt tijdens het browsen op de site. Deze informatie bestaat uit de door de gebruiker opgevraagde webpagina's, de geraadpleegde, gewijzigde of aangemaakte documenten, het IP-adres, het browsertype, de browsertaal, de datum en het tijdstip van de aanvraag.

STATISTIEKEN

Statistische analysediensten stellen de Verwerkingsverantwoordelijke in staat verkeersgegevens te monitoren en te analyseren, gericht op het meten van het functioneren van de site voor onderzoeksdoeleinden, bruikbaarheid en interessebeoordelingen. De gegevens zijn in geaggregeerde of anonieme vorm, dus met:out de mogelijkheid om de gebruiker te identificeren. 

Deze site maakt gebruik van Google Analytics, een dienst voor statistische analyse van navigatieactiviteiten die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). De verzamelde gegevens hebben betrekking op cookies en gegevens over het gebruik van de site.

Google Analytics gebruikt de persoonlijke gegevens van de gebruiker, inclusief de gegevens die aan Google worden verstrekt bij het registreren voor andere diensten, om het gebruik van deze site te volgen en te onderzoeken, rapporten samen te stellen en deze te delen met andere door Google ontwikkelde diensten.

Google kan de persoonlijke gegevens van de gebruiker gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

De gegevensverwerking vindt plaats in de Verenigde Staten, op basis van door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen. Privacybeleid Google: https://goo.gl/k4J1Nb.

 Google stelt een add-on beschikbaar om het verzamelen van Google Analytics-gegevens uit te schakelen (https://goo.gl/BdFny5).

COMMERCILE COMMUNICATIE EN NIEUWSBRIEF

Verwerking van persoonlijke gegevens verzamelde nieuwsbrief wordt uitgevoerd out om onze producten en diensten te promoten en te adverteren, door commerciële communicatie en informatie- en reclamemateriaal te verzenden.

Met dit type service kan de gegevensbeheerder een database met e-mailcontacten, telefooncontacten of andere contacten beheren die worden gebruikt om met de gebruiker te communiceren.

Met deze diensten kunnen ook gegevens worden verzameld met betrekking tot de datum en tijd waarop de berichten door de gebruiker worden weergegeven, evenals de interactie van de gebruiker ermee, zoals informatie over klikken op links die in berichten zijn ingevoegd.

 De gebruiker kan op elk moment stoppen met het verzenden van commerciële communicatie met behulp van de annuleringstools die beschikbaar zijn in de communicatie zelf of zijn voorkeuren voor het verzenden van communicatie bijwerken, deze beperken of helemaal weigeren.

INTERACTIES MET SOCIAAL NETWERK

Dit type service maakt interactie met sociale netwerken of andere externe platforms rechtstreeks vanaf de pagina's van deze site mogelijk.

De interacties en informatie verkregen van deze site zijn in ieder geval onderworpen aan de privacy-instellingen van de gebruiker met betrekking tot elk sociaal netwerk.

 Voor deze diensten gebruikt de site een widget die interactie met sociale netwerken en externe platforms en het delen van inhoud mogelijk maakt. De service verzamelt persoonlijke gegevens met betrekking tot cookies en gebruiksgegevens

Afhankelijk van de configuratie kan deze dienst widgets van derden tonen, bijvoorbeeld de beheerders van sociale netwerken waarop interacties kunnen worden gedeeld. In dit geval zullen zelfs de derde partijen die de widget leveren op de hoogte zijn van de uitgevoerde interacties out en de gegevens met betrekking tot de pagina's waarop deze service is geïnstalleerd.

 Voor meer informatie over de volgende machtigingen en verkregen gegevens, is het mogelijk om de documentatie van de afzonderlijke Social Network-platforms te raadplegen.

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Twitter: https://twitter.com/en/privacy

Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

 

GEGEVENS MET BETREKKING TOT MINDERJARIGEN

LLOFF srl accepteert geen registraties of bestellingen die zijn geplaatst door minderjarigen onder de 18 (achttien) jaar en zal ook niet opzettelijk hun persoonlijke gegevens verzamelen of gebruiken. Minderjarigen wordt daarom geadviseerd zich niet te registreren of niet via de Site te kopen.

 PROFILERING DOOR GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Geautomatiseerde systemen zijn actief voor gebruikersprofilering gericht op het analyseren of voorspellen van aspecten met betrekking tot de keuzes, gewoonten en voorkeuren van aankoop, waarbij de keuzes van de gebruiker worden afgezwakt op basis van het soort aankopen dat wordt gedaan. De systemen worden beheerd door derden (bijv. Shopify, Google, Facebook) door het gebruik van cookies, pixels en trackingtechnologieën.

Het gebruik van deze systemen is alleen toegestaan ​​met uw toestemming die u kunt aangeven via de cookiebanner. Voor meer informatie, zie het cookiebeleid www.karmaofcharmeshop.com/pages/cookie

 COOKIES

Deze website maakt gebruik van cookies om zijn gebruikers de best mogelijke ervaring op de site te bieden en om hun bezoek te optimaliseren.

Raadpleeg de specifieke informatie: www.karmaofcharmeshop.com/pages/cookie

 

 DOEL EN RECHTSGROND VAN DE VERWERKING

Persoonsgegevens worden verwerkt voor verschillende doeleinden, hieronder gespecificeerd, en waarvoor uw toestemming nodig kan zijn:

 

Doel van de verwerking

Wettelijke basis en toestemming voor behandeling

1. BEHEER VAN AANVRAGEN EN LEVERING VAN DIENSTEN

a) voor het aanmaken van het gebruikersaccount en de doeleinden met betrekking tot het beheer ervan, in het geval van een eventuele registratie op de site;      

b) om uw identiteit te verifiëren, zelfs in het geval van ondersteuning bij het herstellen van de toegang      

c) om elk type verzoek om technische, commerciële of administratieve bijstand te beheren en om aanvullende diensten te verlenen die door de gebruiker worden gevraagd      

De verwerking wordt uitgevoerd out in het kader van de uitvoering van een overeenkomst waarbij de gebruiker partij is of de uitvoering van op verzoek van de gebruiker genomen precontractuele maatregelen (artikel 6, lid 1, letter b) van de verordening).

Toestemming is niet vereist.

d) om gevolg te geven aan verzoeken die aan ons zijn gericht, bijvoorbeeld door spontaan berichten, e-mail of traditionele post te sturen naar de adressen die op de site zijn vermeld, waarbij het adres, inclusief e-mail, van de afzender of familielid moet worden verkregen telefoonnummer dat nodig is om op verzoeken te reageren, evenals alle andere persoonlijke gegevens die zijn opgenomen in de betreffende communicatie.      

De verwerking wordt uitgevoerd out in het kader van de uitvoering van een overeenkomst waarbij de gebruiker partij is of de uitvoering van op verzoek van de gebruiker genomen precontractuele maatregelen (artikel 6, lid 1, letter b) van de verordening).

Toestemming is niet vereist.

e) voor de uitvoering van verplichtingen die zijn vastgesteld door wetten, voorschriften en door nationale en / of communautaire wetgeving, evenals door bepalingen die zijn uitgevaardigd door door de wet gelegitimeerde autoriteiten of door toezichthoudende en controleorganen;      

De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan LLOFF srl is onderworpen (artikel 6, lid 1, letter a) van de verordening).

Toestemming is niet vereist.

 

f) misbruik bij het gebruik van de site of frauduleuze activiteiten te voorkomen of te identificeren en daarom LLOFF srl in staat te stellen zichzelf voor de rechtbank te beschermen       

2. MARKETING- EN COMMERCILE PROMOTIEACTIVITEITEN

g) voor marketingdoeleinden, door verzending per papieren post, e-mail, sms, sociale netwerken, applicatiemeldingen, banners, fax en telefoon en instant messaging-diensten en communicatienieuwsbrieven, commerciële aanbiedingen, reclamemateriaal, promotioneel en informatief, marktonderzoek, enquêtes met betrekking tot de producten en/of diensten aangeboden door LLOFF srl      

Toestemming is nodig om mee te nemen out de verwerking.

 

Toestemming is in ieder geval optioneel. Het niet verlenen van toestemming, of de daaropvolgende intrekking, heeft geen gevolgen voor de levering van diensten, behalve voor de onmogelijkheid om commerciële communicatie en updates over producten, diensten en promoties te ontvangen.

 

De gebruiker heeft bij het verzenden van communicatie het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens, in overeenstemming met de rechten die hem worden erkend.

3. PROFILERING DOOR GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

a) om aspecten met betrekking tot aankoopkeuzes, gewoonten en voorkeuren te analyseren of te voorspellen, ook met betrekking tot het geografische referentiegebied, evenals voor het creëren van profielen (individueel en / of geaggregeerd) om marktonderzoek uit te voeren, out promotionele activiteiten en het voorstellen van gepersonaliseerde aanbiedingen.      

b) voor het dragen out analyse en studie van de consumptiegewoonten en -keuzes van de gebruiker (zogenaamde "profilering"), op basis van het type aankopen, om marktonderzoek en gepersonaliseerde promotionele activiteiten uit te voeren.      

Toestemming is nodig om mee te nemen out de verwerking en kan worden geleverd via de daarvoor bestemde functies die op de site aanwezig zijn (bijv. bannercookies)

 

Toestemming is in ieder geval optioneel. Het niet verlenen van toestemming, of de daaropvolgende intrekking, heeft geen gevolgen voor de levering van diensten, behalve voor de onmogelijkheid om commerciële communicatie te ontvangen in overeenstemming met de voorkeuren van de gebruiker en om de diensten die worden aangeboden door LLOFF srl te optimaliseren.

 

Een of meer toestemmingen kunnen op elk moment worden ingetrokken door contact op te nemen met LLOFF srl op de manieren die zijn aangegeven voor de uitoefening van rechten, onderaan dit privacybeleid

 DOEL VAN DE BEHANDELING VAN NAVIGATIEGEGEVENS EN SYSTEEMLOGBOEK

De persoonlijke gegevens waarvan de overdracht impliciet is bij het gebruik van internetcommunicatieprotocollen en de systeem-LOG's worden alleen verwerkt om anonieme statistische informatie over het gebruik van de site te verkrijgen, om de correcte werking ervan te controleren en om de computersystemen te beschermen die het mogelijk maken om deze te gebruiken. operatie.

De gegevens maken de identificatie van de geïnteresseerde partijen niet mogelijk en zijn niet gekoppeld aan andere gegevensbronnen die assimilaties mogelijk maken, zoals het identificeren van gebruikers.

Dergelijke gegevens, zoals het IP-adres van de gebruiker, kunnen ook worden gebruikt om de verantwoordelijkheid vast te stellen in het geval van hypothetische computercriminaliteit tegen de site.

 VERPLICHTING OF RECHT OM GEGEVENS TE VERSTREKKEN

Afgezien van wat hierboven is gespecificeerd voor navigatiegegevens, is het de gebruiker vrij om persoonlijke gegevens te verstrekken die zijn opgenomen in de registratieformulieren of procedures. Als ze niet worden verstrekt, kan het onmogelijk zijn om te verkrijgen wat wordt gevraagd of om mee te nemen out sommige diensten, zoals hieronder gespecificeerd met verwijzing naar de bovengenoemde doeleinden:

 1. BEHEER VAN AANVRAGEN EN LEVERING VAN DIENSTEN

het verstrekken van gegevens (mogelijk gemarkeerd als noodzakelijk in de formulieren) is noodzakelijk voor het nastreven van de in punt 1 genoemde doeleinden en elke weigering om deze te verstrekken, maakt het voor LLOFF srl onmogelijk om bestellingen uit te voeren of verzoeken van gebruikers in te willigen en voor laatstgenoemde om de via de website beschikbare diensten te gebruiken.

Bovendien is de verwerking van gegevens voor deze doeleinden noodzakelijk om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen: persoonsgegevens moeten worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van de bewaring en mededeling aan de autoriteiten voor boekhoudkundige, fiscale of andere verplichtingen.

 2. MARKETING- EN COMMERCILE PROMOTIEACTIVITEITEN

het verstrekken van gegevens, op basis van toestemming van de gebruiker, is facultatief voor het nastreven van de in punt 2 genoemde doeleinden en het niet aangeven of intrekken van de toestemming maakt het verzenden van commerciële en promotionele communicatie niet mogelijk. Het niet verstrekken daarvan heeft geen gevolgen voor de dienstverlening.

 3. PROFILERING DOOR GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

het verstrekken van gegevens, op basis van de toestemming van de gebruiker, is optioneel voor het nastreven van de in punt 3 genoemde doeleinden en het niet aangeven of intrekken van de toestemming zal geen profileringsactiviteiten of het verzenden van commerciële communicatie en promotionele in overeenstemming met de geuite interesses of het tonen van gepersonaliseerde reclameboodschappen van de gebruiker. Het niet verstrekken hiervan heeft geen gevolgen voor de dienstverlening.

 

WIJZE VAN BEHANDELING

Persoonlijke gegevens worden verwerkt met geautomatiseerde tools, methoden en procedures voor de tijd die strikt noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld en voor het nastreven van de doeleinden waarnaar in deze informatie wordt verwezen.

In het bijzonder wordt de verwerking uitgevoerd out door specifiek aangesteld personeel, voornamelijk met behulp van elektronische, geautomatiseerde of geautomatiseerde middelen, door middel van elektronische post of andere technieken voor communicatie op afstand.

 

OPSLAG VAN GEGEVENS

De gegevens worden gearchiveerd voor de tijd die strikt noodzakelijk is om de gevraagde dienst te verlenen of voor de tijd bepaald door de geldende regelgeving.

Over het algemeen worden de persoonlijke gegevens die door gebruikers worden verstrekt en die niet langer nodig zijn voor het nastreven van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, onmiddellijk verwijderd of geanonimiseerd, behalve voor de bewaarverplichtingen die wettelijk zijn voorgeschreven of anderszins zijn aangegeven door de derde partij.

 LLOFF srl zal, om zijn belangen te beschermen, ook persoonlijke gegevens verwerken tot de wettelijk toegestane tijd, in het bijzonder als dat nodig kan zijn om de belangen van de gegevensbeheerder te beschermen tegen mogelijke claims met betrekking tot de geleverde diensten.

 Met het oog op marketing, commerciële promotie en profilering vindt het bewaren van gegevens plaats binnen de voorwaarden die zijn vastgesteld door de geldende regelgeving en in ieder geval totdat de toestemming wordt ingetrokken, waarna LLOFF srl de persoonlijke gegevens van de gebruiker niet langer voor deze doeleinden zal gebruiken , met behoud van het recht om ze zo lang te bewaren als nodig is om hun belangen te beschermen tegen mogelijke klachten op basis van dergelijke behandelingen.

 DATAVEILIGHEID

De verantwoordelijke voor de verwerking neemt specifieke veiligheidsmaatregelen, passend en preventief, om de vertrouwelijkheid, integriteit, volledigheid, beschikbaarheid van de persoonlijke gegevens van de betrokkene te waarborgen en om het verlies van gegevens, ongeoorloofd of onrechtmatig gebruik te voorkomen. correcte en ongeautoriseerde toegang.

 In het bijzonder, om de persoonlijke gegevens van de geïnteresseerde partij te beschermen, maakt de Site gebruik van een versleutelingssysteem met SSL-technologie (Secure Sockets Layer), dat bescherming garandeert door de informatie zowel op de inlogpagina als in de andere secties te coderen waar het mogelijk is om uw persoonsgegevens vrijgeven, inzien of wijzigen.

 In ieder geval is de Verwerkingsverantwoordelijke niet verantwoordelijk voor onjuiste of onvolledige informatie die rechtstreeks door de gebruiker is verzonden (bijvoorbeeld: juistheid van het e-mailadres of creditcard- of postadresgegevens), evenals informatie over hem en die zijn verstrekt door een derde partij, zelfs frauduleus.

ONTVANGERS VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Persoonsgegevens kunnen worden verstrekt aan personen die toegang hebben tot de gegevens op grond van de wet, regelgeving of communautaire wetgeving, binnen de grenzen die door deze regels worden gesteld.

 Voor de levering en het beheer van de door de gebruiker gevraagde diensten, kunnen de persoonlijke gegevens van de gebruiker worden bekendgemaakt aan andere subjecten, als beheerders en/of autonome eigenaren van de verwerking van persoonlijke gegevens (zoals bijvoorbeeld creditcards, koeriers, providers van webdiensten, e-mails of technische diensten die diensten verlenen die essentieel zijn voor het leveren van de diensten van de site, onderwerpen die assistentie en advies verlenen op het gebied van boekhouding, administratieve, juridische, fiscale aangelegenheden, financiële en kredietinvorderingen met betrekking tot het verlenen van diensten, interne personeel dat gemachtigd is om gegevens te verwerken en gebonden is aan vertrouwelijkheidsverplichtingen) binnen de grenzen die nodig zijn om out hun taken bij onze organisatie, en die optreden als gegevensverwerker of die zich inzetten voor vertrouwelijkheid, zelfs met een adequate wettelijke verplichting.

De gegevens kunnen ook worden bekendgemaakt aan onderdanen, entiteiten of autoriteiten door de wet, bescherming tegen misbruik of fraude, of in opdracht van de autoriteiten.

 De volledige lijst van bovengenoemde onderwerpen kan rechtstreeks bij LLOFF srl worden opgevraagd. De verzamelde persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt.

 

PLAATS VAN GEGEVENSVERWERKING

De behandelingen die verband houden met de webservices van deze site vinden plaats op het bovengenoemde hoofdkantoor van de gegevensbeheerder, die gebruik maakt van externe providers voor de website-hostingservice, en worden alleen uitgevoerd door technisch personeel dat bevoegd is om de verwerking te verwerken en, af en toe, door personen die verantwoordelijk zijn voor onderhoudswerkzaamheden.

Indien nodig kunnen de gegevens worden verwerkt door het personeel van het bedrijf dat instaat voor het onderhoud van het technologische gedeelte van de site, aangesteld als verantwoordelijke voor de behandeling op het hoofdkantoor van het bedrijf zelf.

 Persoonlijke gegevens worden opgeslagen op de server / database van haar leveranciers van de gegevensbeheerder, die zich op het grondgebied van de Europese Unie bevindt.

OVERDRACHT NAAR DERDE LANDEN

Sommige persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen worden overgedragen aan ontvangers die zich outde Europese Unie, zoals aangegeven in de verschillende doeleinden van de verwerking. LLOFF srl zorgt ervoor dat de elektronische en papieren verwerking van persoonsgegevens door deze ontvangers plaatsvindt in overeenstemming met de vereisten van de huidige wetgeving, of op basis van de overdracht op een adequaatheidsbesluit of, als alternatief, op de modelcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.

Meer informatie over de overdracht en over de overeenkomsten die deze legitimeren zijn verkrijgbaar bij ons, door contact op te nemen met de contactgegevens in dit privacybeleid.

 RECHTEN VAN DE BELANGHEBBENDE PARTIJEN

Gebruikers van de site waarnaar de persoonlijke gegevens verwijzen, als betrokkenen en binnen de grenzen van de huidige wetgeving, krijgen de rechten waarnaar wordt verwezen in de artikelen 15 tot 22 van de EU-verordening 2016/679, of, samengevat, het recht om LLOFF te vragen srl , op elk moment:

 • toegang tot persoonsgegevens, evenals verdere informatie over de verwerking ervan         
 • het corrigeren of bijwerken van gegevens         
 • verwijderen van gegevens         

De gebruiker kan ook:

 • zich verzetten tegen de verwerking,         
 • verzoek om beperking van de verwerking         
 • de gegevens over de gebruiker verkrijgen in een gestructureerd formaat, algemeen gebruikt en leesbaar door een automatisch apparaat         
 • toestemming intrekken voor de verwerkingsdoeleinden waarvoor deze is vereist         

 

Overeenkomstig en binnen de grenzen van de huidige wetgeving heeft de gebruiker het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (garant voor de bescherming van persoonsgegevens) indien hij van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd out in strijd met de wet of uw rechten.

 De hierboven vermelde rechten kunnen op elk moment door de geïnteresseerde partij worden uitgeoefend door contact op te nemen met LLOFF srl, Montecosaro (MC), Italië, +39 0733 1776014, e-mail info@karmaofcharmeshop.com.

 Om de rechten uit te oefenen met betrekking tot gegevens die door derden worden verwerkt, verwijzen wij u naar het specifieke privacybeleid.

 We informeren u ook dat de gebruiker die op de site is geregistreerd, zijn persoonlijke gegevens op elk moment kan bekijken en wijzigen door toegang te krijgen tot het gegevenswijzigingsmasker in zijn persoonlijke account, en om de eerder gegeven toestemming te verlenen of in te trekken voor de ' ' het verzenden van commerciële communicatie.

 WIJZIGINGEN EN UPDATES

Dit privacybeleid is van kracht vanaf 24 mei 2018. LLOFF srl behoudt zich het recht voor om de inhoud ervan te wijzigen of bij te werken, ook in verband met wijzigingen in de toepasselijke wetgeving. Alle wijzigingen en updates zijn bindend zodra ze op de site zijn gepubliceerd.